Phương pháp giải bài tập Hóa dựa vào tính pH của dung dịch

Phương pháp giải bài tập Hóa dựa vào tính pH của dung dịch

Gửi bàigửi bởi thu uyên vào ngày Thứ 3 20/03/12 14:46

Dạng 2: Cách làm nhanh một số bài tập tính pH của dung dịch:
Để làm bài tập trắc nghiệm nhanh pH các bạn cần lưu ý:
pH = - lg[H+]; Nếu [H+]= 10-a thì a = pH
Trường hợp bài tập xẩy ra giữa dung dịch axit mạnh và dung dịch bazơ mạnh:
[H+].[OH-] = 10-14 ;
Nếu pH = 7: Môi trường trung tính
Nếu pH >7 : Môi trường bazơ, nếu không tính đến sự phân ly của H2O ta phải tính theo nồng độ OH-
Ví dụ: Cho dung dịch có pH = 11 ta hiểu trong dung dịch có OH-
vậy [H+]= 10-11 , nồng độ [OH-] = 10-14 / 10-11 = 10-3
Nếu Nếu pH <7 : Môi trường axit, nếu không tính đến sự phân ly của H2O ta phải tính theo nồng độ H+
Ví dụ: Cho dung dịch có pH = 3 ta hiểu trong dung dịch có [H+]
vậy [H+]= 10-3

Đối với phản ứng xảy ra giữa dung dịch axit mạnh và dung dịch bazơ mạnh
Ta có phương trình ion thu gọn:
H+ + OH- H2O
Để làm nhanh bài tập các bạn cần lưu ý:
+ Đọc kỹ bài toán xem dung dịch sau khi phản ứng có môi trường axit hay bazơ, tính só mol axit hay bazơ còn dư trong dung dịch sau phản ứng.
+ chú ý thể tích dung dịch sau phản ứng Vdd = V1 + V2 + ...
+ Nếu bài toán dư axit (pH < 7, và bỏ qua sự phân ly của nước) thì ta có sơ đồ giải:
* Lập mối quan hệ: H+ + OH- H2O
Mol ban đầu: x y
Mol phản ứng: y y
Mol sau pư: (x - y ) 0
+ Nếu bài toán dư OH- (pH >7, và bỏ qua sự phân ly của nước) thì ta có sơ đồ giải:
* Lập mối quan hệ: H+ + OH- H2O
Mol ban đầu: x y
Mol phản ứng: x x
Mol sau pư: 0 (y - x )
Ta thiết lập mối quan hệ định lượng giữa giả thiết và dữ kiện bài toán từ đó tìm ra kết quả đúng.
+ Nếu bài toán cho pha loãng dung dịch thì các bạn lưu ý:
Số mol H+ hoặc số mol OH- được bảo toàn còn thể tích dung dịch có tính cộng tính.
+ Đối với bài toán liên quan đến sự phân ly của dung dịch axit yếu hoặc bazơ yếu ta cần chú ý đến độ điện ly, hằng số phân ly ( đối với chương trình THPT không đề cập đến sự phân ly của nước).
Một số ví dụ áp dụng:
Dạng pha trộn dung dịch không có phản ứng hoá hoc:
Ví dụ 1: Giá trị pH của dung dịch KOH 0,0001M là:
a. a. 13 b. b. 12 c. c. 10 d. d. 8
Giải:
Nồng độ OH- = CM KOH = 10-4 ==> [H+] = 10-14 /[OH-] = 10-10
Vậy pH = 10. Đáp án c
Ví dụ 2: Trộn 200 ml dung dịch HCl 0,01M với 300 ml dung dịch H2SO4 0,005M. Dung dịch nhận được sau khi trộn có pH là:
a. a. 1 b. b. 2 c. c. 5 d. d. 4
Giải: Ta có: HCl ----> H+ + Cl-
0,002 mol 0,002 mol
H2SO4 ---> 2H+ + SO42-
0,0015 mol 0,003 mol
Tổng số mol H+ = 0,002 +0,003 = 0,005 mol
Thể tích dung dịch sau pha trộn = 0,5 lít
[H+] sau pha trộn = 0,005 / 0,5 = 0,01 M vậy pH = 2 đáp án b
Ví dụ 3: Dung dịch HCl có pH = 2 cần pha loãng dung dịch axit này bằng H2O bao nhiêu lần để thu được dung dịch có pH = 4?
a. a. 10 lần b. b. 99 lần c. c. 101 lần d. d. 100 lần
Giải: Ta có pH = 2 vậy [H+] = 10-2 : khi pha loãng số mol H+ không thay đổi
Gọi thể tích dung dịch HCl là V lít; thể tích nước pha trộn là V’ lít
số mol H+ = 10-2 V mol
dung dịch có pH = 4 vậy [H+] = 10-4 ; số mol H+ = 10-4 (V+ V’)mol
Vì số mol H+ không thay đổi ta có:
10-2 V = = 10-4 (V+ V’)
V/ V’ = 1/99 vậy pha loãng 100 lần đáp án d
Tương tự: Nếu pha loãng 1 dung dịch axit mạnh điện ly hoàn toàn có pH = 1 thành pH = 2 thì pha loãng 10 lần; pH = 3 thì pha loãng 100 lần; pH = 4 thì pha loãng 1000 lần...
Nếu pha loãng 1 dung dịch bazơ mạnh điện ly hoàn toàn có pH = 13 thành pH = 12 thì pha loãng 10 lần; pH = 11 thì pha loãng 100 lần; pH = 10 thì pha loãng 1000 lần... chú ý đến [H+].[OH-] = 10-14 từ đó tính số mol OH-
Ví dụ 4: Dung dịch trong nước của axit axetic có nồng độ mol 0,2M. Biết độ điện ly 0,95% , thì pH của dung dịch này là:
a. a. 5 b. b. 2,72
c. c. 3,72
d. d. 2,52

Giải: axit axetic có nồng độ mol 0,2M, á = 0,0095
Phương trình điện ly:
CH3COOH ---------> CH3COO- + H+
0,2x0,0095 0,2x0,0095
[H+] = 0,2x0,0095 = 0,0019 = 1,9.10-3
pH = - lg[H+] = - lg[1,9.10-3] = 2,72 đáp án b
thu uyên
 
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 3 20/03/12 14:44

Quay về Tổng hợp

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: bachmahoangtu, bagia9xpt, cerleosisVem, chobanchotoi, daohoa989, dragon13689, hoangnganrx01, hogrjeqnhs, ikmiitikelub, JosephSap, lalamanh, lam.dachuyen0198196, minhlee, minhtruong270485, nbv6789, ngoanhhieuik2, nguyentienlam1996, oz5scempvk, qylfqdemfo, seoplus5, Shushisa, sq7oiyndzr, Stanleysip, TarmiGussar, tbxmpgcojn, tggt12345, thammytu23, tienle.dongnai, ugioxemeb, uyenbi, wbhpniijny, wind1c3be, wind6a0tq, you_phu_shinichi, zareaatqwl66 khách